วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 อ31102คำอธิบายรายวิชา
อ31102  ภาษาอังกฤษ 2                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  2                เวลา  40  ชั่วโมง                                       จำนวน 1.0 หน่วยกิต
                ศึกษาวิเคราะห์คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น การใช้พจนานุกรม อ่านออกเสียงตามหลักการอ่าน ประโยคและข้อความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความ ตีความ สรุปความ  การใช้ skimming, scanning, guessing, context clue ประโยคแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคม และโลก เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษามารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาและของท้องถิ่น โครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนของภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยและท้องถิ่น(ผญา) เพลงพื้นบ้าน(หมอลำ) การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะทางภาษา สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สืบค้นข้อมูล ความรู้ และนำเสนอออกมา รวมถึงเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
          เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ มีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ

รหัสตัวชี้วัด
ต.1.1    ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4
ต1.2     ม.4/5
ต1.3     ม.4/3
ต2.1     ม.4/1,ม.4/2
ต2.2     ม.4/1,ม.4/2
ต3.1     ม.4/1
ต4.1     ม.4/1
ต4.2     ม.4/1,ม.4/2
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น